Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Milieu: Ecobalans

Ons bedrijf is gecertificeerd volgens ISO 14001, de norm voor een milieuzorgsysteem, en ISO 9001, de norm voor een kwaliteitszorgsysteem. Beide systemen versterken elkaar, want een goede kwaliteit leidt ook tot een reductie in grondstoffen en afvalstoffen. In ons managementsysteem gebruiken we een Ecobalans om alle in- en uitgaande stromen in kaart te brengen. Zo bewaken we ons energie- en grondstoffenverbruik, de hoeveelheid oplosmiddelen en het waterverbruik maar ook onze afvalstromen. Overigens wordt al ons drukwerk volledig IPA-vrij gedrukt.

Onze reinigingsmiddelen zijn zogenaamde K3-wasmiddelen (vlampunt boven de 55 oC). Om de afvalstromen te beheersen optimaliseren we verschillende afvalstromen. Recyclebaar afval, gevaarlijk afval en restafval wordt gescheiden ingezameld. Daarnaast wordt het gebruik van eenmalige pallets, een aanzienlijke afvalstroom, verminderd door EURO-pallets in te zetten.

Met behulp van onze Ecobalans kunnen we integraal sturen op efficiency en reducties. De doelstellingen om deze parameters te reduceren, worden jaarlijks vastgelegd in Kritieke Prestatie Indicatoren. Deze kengetallen worden door het management gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.

Carbon footprint

Als drukkerij willen we het milieu zo min mogelijk belasten. Dat betekent dat we een minimale ecologische footprint nastreven. Helaas is het niet mogelijk om helemaal CO2-vrij te opereren. Voor onze klanten die graag een CO2-neutrale productie willen, kunnen we de belasting compenseren door projecten op het gebied van wind- en zonne-energie te steunen of op te zetten of het aanplanten van nieuwe bomen.

Maar er is ook een aantal mooie en kleinschalige projecten waar wij aan meewerken. Wilt u hier meer over weten? Dan gaan we hier graag met u over in gesprek. We kunnen voor u de compensatie voor de totale productieketen berekenen. De productie van papier is hierbij de grootste belasting. Het bedrukken vraagt een veel kleinere CO2-belasting. Ook het transport wordt in de berekening meegenomen. Voor deze compensatie ontvangt u een certificaat.

FSC®/PEFC gecertificeerd

Onze productieketen is ook gecontroleerd en gecertificeerd op het gebruik van papier dat is gecertificeerd volgens de richtlijnen van FSC® of PEFC. FSC en PEFC zijn internationale organisaties die zich inzetten voor behoud en verantwoord bosbeheer. Bij verantwoord bosbeheer wordt op een evenwichtige manier rekening gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Wij willen onze klanten graag de mogelijkheid bieden om papier te gebruiken waarvan het hout afkomstig is uit duurzaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen. Daarom beschikken wij over  de belangrijkste Chain of Custody-systemen op dit gebied:  FSC® (certificaatnummer SCS-COC-000970 met logo licentienummer FSC-C01818) en PEFC (certificaatnummer SCS-PEFC/COC-006291 met logo licentienummer PEFC/30-31-151).

Beide systemen voor duurzaam bosbeheer worden binnen het Nederlandse inkoopbeleid geaccepteerd als bewijs dat het gebruikte hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd.

Ketenverantwoordelijkheid

In ons managementsysteem zit ook de ketenverantwoordelijkheid geborgd. Wij zitten regelmatig met onze leveranciers om tafel om verbeteringen in ons productieproces te kunnen doorvoeren. Dit kan over technische innovaties gaan, maar ook over de samenstelling van chemie en efficiëntie ten aanzien van het vervoer van  onze producten. Zo werken we intensief samen met het postbedrijf waardoor de verwerkingsprocessen en transportbewegingen efficiënt worden ingericht en vrachtwagens optimaal beladen. Dit maakt deel uit van ons systeem voor leveranciersbeoordeling.

Medewerkers: competenties

Onze medewerkers beschikken over de benodigde competenties om een hoogwaardige kwaliteit te kunnen leveren. Er is veel aandacht voor praktijkopleidingen en technische ondersteuning. Er worden periodiek toolbox-meetingen georganiseerd met onderwerpen als het verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen, veiligheid binnen ons bedrijf en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Diversiteit

Diversiteit van het personeel is bij ons gewaarborgd doordat onze afdeling HR bij leidinggevenden de positie van minderheden onder de aandacht brengen bij werving, selectietrajecten en het behouden van onze werknemers. We besteden aandacht aan het wegnemen van vooroordelen bij zowel leidinggevenden als collega’s op de werkvloer. Bovendien werken we aan een organisatiecultuur waar iedereen zich thuis voelt en waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften van al onze medewerkers.

Lokale initiatieven

Senefelder Misset is een bedrijf waar veel mensen uit de regio werken. Lokale initiatieven worden waar mogelijk ondersteund. We werken graag samen met bedrijven die uit de regio komen, omdat snelheid, flexibiliteit en bereikbaarheid ons voordelen biedt, maar waarbij we ook onze ‘buren’ kunnen helpen in hun bedrijfsvoering. Daarnaast zijn wij sponsor van voetbalvereniging de Graafschap, de voetbalclub waar veel van onze medewerkers trots op zijn.

Innovatie en technologische ontwikkelingen

Omdat steeds meer klanten ervoor kiezen om te adresseren op de cover kunnen wij nu maximale flexibiliteit bieden. Naast de reguliere hechtlijnen is onze Ferag snelhechter voorzien van geavanceerde inkjet-apparatuur om daarmee het adresseerproces te optimaliseren. Het adresseren op de cover reduceert het verpakkingsafval. Niet alleen bij ons, maar ook bij de consumenten thuis!

Wij hebben ook geïnvesteerd in state of the art plaatbelichters. Hierdoor is zowel het verbruik aan chemie, maar ook de hoeveelheid afval van de plaatontwikkelaar met 45% teruggebracht. Door deze belichters hebben we ook geen inbrandovens meer nodig. Dit levert een forse besparing op van ons energieverbruik.

Energie-bespaarplan

In ons meerjarig energie-bespaarplan staan diverse maatregelen opgenomen. De volgende maatregelen zijn al uitgevoerd:

  • Ledverlichting incl. geautomatiseerde schakelingen
  • Slimme regelingen (o.a. ventilatievoed)
  • Energiezuinige/frequentie geschakelde motoren
  • Warmteterugwinning vanuit het droogproces van onze rotatiedruk
  • Warmteterugwinning in diverse luchtbehandelingskasten